Obchodné podmienky

 

Vitajte na stránke internetového obchodu carbon-vinyl.sk

  1. Základné ustanovenia. Prevádzkovateľom internetového obchodu je VM&OK spol. s. r. o., IČO: 47 583 789 , DIČ: 2023958970. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (carbon-vinyl.sk) a jeho zákazníkov (kupujúcich).    
  2. Spôsob objednávania tovaru zo spoločnosti carbon-vinyl.sk  Objednávka sa prevádzkuje pomocou: (a) internetového obchodu carbon-vinyl.sk, podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky. (b) e-mailu na info@carbon-vinyl.sk, (c) telefonicky na tel. čísle 0915 341 826. Vo všetkých typoch objednávok uvádzate presný názov tovaru, počet objednaný kusov(metrov), kontaktné údaje.                                     
  3. Povinnosti kupujúceho (zákazníka). K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku prostredníctvom webového formulára odošle. Táto odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.  Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím. Je povinnosťou kupujúceho pred odoslaním objednávky overiť si cenu tovaru vrátane poplatkov. V prípade, že kupujúci objednáva tovar cez internet a odoberá ho osobne, predajca mu včas potvrdzuje, že tovar je pre zákazníka v prevádzkarni pripravený. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
  4. Zrušenie objednávky. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej odoslaním predávajúcim. Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku bez udania dôvodu. V prípade, že nastane výrazná zmena ceny u dodávateľa, prípadne sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho s upresnením situácie. Ak kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto vrátená prevodom na jeho účet.                                            
  5. Odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa riadi zákonom č 367/2000. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia. Odstúpiť môže zákazník tak, že tovar do zákonnej lehoty 14tich dní doručí obchodným alebo doporučeným balíkom do prevádzky dodávateľa. Prípadne tak môže urobiť osobne. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo faktúry, účet kupujúceho, na ktorý mu bude poukázaná čiastka. Dodávateľ posúdi stav vráteného tovaru a oznámi kupujúcemu stav. Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený, musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu atď.) doklad o kúpe, tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený (tovar zaslaný na dobierku, nebude prevzatý). V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovanie tovaru a pod). Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť a to v termíne 30 dní od dátumu odstúpenia. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť alebo bude uschovaný v našom sídle. Podľa zákona sme oprávnení účtovať kupujúcemu skutočné a dokázateľné náklady spojené s vrátením tovaru. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú -  predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, tovar, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (fólia narezaná na rozmer podľa požiadaviek zákazníka, nerolkový odber tovaru, rezaná grafika, rezané nálepky, trička s custom motívom.                        
  6. Dodacie podmienky (a) Termín dodania. Tovar vyskladňujeme najneskôr do 2 pracovných dní od prijatia objednávky ak je tovar na sklade. Ak tovar nie je na sklade dodacia lehota sa pohybuje od 2-4 týždňov, ak je tomu tak, budete o tom telefonicky alebo mailom informovaný. (b) Spôsob dodania. Objednávky posielame poštou, prípadne kuriérom. Tovar je možné odobrať aj osobne po telefonickom dohovore.         
  7. Poštovné. Pri posielaní kuriérom 123 Kuriér je poštovné 4,2€, pri Slovenskej pošte je to 2,2€. Cena dobierky je 0,8€.                                                                            
  8. Reklamačný poriadok. Reklamácia sa vzťahuje iba na výrobné chyby spôsobené výrobcom, a to iba pri zistení ihneď po doručení objednávky k zákazníkovi. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené pri manipulácii používateľom. Postup pri reklamácii: Pri prvom zistení porušenia, chyby tovaru alebo pri doručení nesprávneho tovaru je treba ihneď nás kontaktovať na tel. čísle 0915 341 826 alebo mailom na adresu info@carbon-vinyl.sk. Následná reklamácia bude vybavená v prospech a po vzájomnej dohode obidvoch strán.
  9. Výmena tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru v zákonnom stanovenej 14-dňovej lehote. Ak sa kupujúci rozhodne pre výmenu tovaru, je povinný zaslať tovar v nepoškodenej podobe s prehľadným popisom, akým spôsobom a za aký tovar chce výmenu uskutočniť. Pri výmene tovaru môžu nastať tieto prípady: (a)Zákazník požaduje tovar s lacnejšou cenou = rozdiel ceny mu bude dobropisovaný a nový tovar mu bude zaslaný na dobierku vo výške poštovného. (b)Zákazník požaduje tovar s drahšou cenou = rozdiel ceny mu bude započítaný do dobierky zaslania požadovaného tovaru, v cene dobierky bude tiež započítané poštovné pre opätovné zaslanie. (c) Zákazník požaduje tovar s rovnakou cenou = nový tovar mu bude zaslaný na dobierku vo výške poštovného. Náklady na opätovné zaslanie sa vzťahujú len na výmeny tovaru, keď predávajúci zaslal objednaný tovar pri prvej objednávke správne, podľa požiadavky kupujúceho. Prípady, keď predávajúci zaslal svojou chybou nesprávne tovar, zasiela pri výmene za správny kus na svoje náklady. V prípade výmeny tovar, samolepiaca fólia, rezané nálepky, trička s custom motívom, si vyhradzujeme výmenu tovaru, nakoľko sa jedná a predaj tovaru, rezaného, vyrobeného podľa požadovanej objednávky zákazníka.
  10. Záverečné ustanovenia. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.1.2016. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky otázky týkajúce sa obchodných podmienok smerujte na info@carbon-vinyl.sk
Loading...